RAPPORTEKET

Rapporteket er en elektronisk resultattjeneste som inneholder daglig oppdaterte resultater fra registeret. Tjenesten er tilgjengelig for medisinske kvalitetsregistre. Gjennom Rapporteket kan hver registrerende avdeling se egne resultater og sammenligne med resten av landet. Man kan også benytte resultater fra Rapporteket til videre deling av resultater.

Innhold

Rapporteket er en on-line resultattjeneste som nås gjennom samme portal som registrets innregistreringsløsning. Den er en frittstående ressurs som henter data fra andre kilder. Det betyr at resultattjenesten kan benyttes uavhengig av registrets innregistreringsløsning. All aktivitet logges. All programvare er basert på åpen kildekode. Rapporteket er bygd opp ved hjelp av statistikkprogrammet R og webpubliseringsverktøyet R-Shiny. All R-kode for de ulike registrene kan finnes på https://github.com/Rapporteket/rapporteket

Resultatene genereres på grunnlag av all tilgjengelig informasjon i Registerets database. Det betyr at når man skal lage automatisk genererte resultater som figurer og tabeller, må man ta høyde for at datagrunnlaget er dynamisk (dvs. i stadig endring).

Begrepet «rapport» brukes tradisjonelt i noe diffust registermiljøet. En rapport kan i denne sammenheng først og fremst omfatte figurer og tabeller som oppsummerer data hentet direkte fra registerets datakilde. En rapport kan også være ei sammenstilling av figurer og/eller tabeller som presenteres i nettleseren eller som et pdf-dokument. En rapport kan også være det man vanligvis tenker på som en rapport, nemlig et dokument med både figurer, tabeller, analyser og tekst (prosa). Rapporter kan settes opp til å sendes ut regelmessig på e-post.

Eksempler på hvilke resultater man kan ha på Rapporteket:

  • Forhåndsdefinerte figurer hvor man kan gjøre ulike datautvalg, eksempelvis fordelingsfigurer eller figurer som sammenligner resultater fra hvert av sykehusene.
  • Registreringsoversikter, status
  • Dashboard - samling av oppdatert nøkkelinforasjon for registeret
  • Samlerapport med figurer/tabeller og tekst som brukeren kan laste ned fra Rapporteket eller få tilsendt på e-post. Registeret må definere innholdet i samlerapporten (figurer, tabeller, analyser og tekst), hvilket utvalg rapporten skal gjelde og hvor ofte den skal sendes ut. Alle tall i rapporten er basert på alle data som er registret inn i databasen.

Det er registeret som definerer hvilke resultater/visualiseringer de ønsker å finne på Rapporteket. En bestilling av Rapporteket må minst inneholde følgende informasjon:

  • Dokumentasjon av variable, dvs. variabelnavn i innregistreringsskjema, hvilket navn variabelen har i databasen, hvilke verdier en variabel kan ha (koder og tekst), dataformat (tekst, numerisk, dato, osv.) og avhengigheter mellom variablene. En korrekt kodebok vil kunne gi svar på mye av dette. Hvordan variablene henger sammen, dvs. hvordan de eventuelt er innbyrdes avhengige, samt hvordan ulike tabeller skal kobles sammen, må også registeret kunne gjøre rede for.
  • Kontaktperson(er) – Det er viktig at denne personen faktisk er tilgjengelig og kan respondere på henvendelser relativt raskt i perioden vi jobber med registeret. Tidsrom hvor man trenger tettere kontakt avtales.
  • Bestilling med spesifikasjon (gjerne ei tegning) av hvilke figurer man ønsker, samt hvilke variable som skal framstilles med denne type figur. Det må også spesifiseres hva man ønsker å kunne filtrere resultatene på, f.eks. tidsperiode, kjønn, alder, diagnose, osv.. Det er svært viktig at registeret tenker gjennom hva slags informasjon som er viktig og kan oppgi forutsetninger som ligger til grunn. (F.eks. om man skal utelate pasienter som er overført til andre sykehus ved beregning av liggetid.).
  • Nøyaktig spesifikasjon av tabeller. Skal man ha statistiske mål (gjennomsnitt, sd, osv.) eller andeler. Skal andel beregnes med eller uten ukjente? Er noen variable bare aktuelle å vise for et gitt utvalg av en annen variabel? Hvordan skal variablene grupperes i ulike tabeller? Hvilke utvalg skal det være mulig å gjøre i tabellene? *Registeret har mulighet til å velge registerspesifikk fargepalett for sine figurer. (Alternativt får man en palett med fire blåfarger valgt fra “offentliggjøringspaletten”.) Et bestillingskjema for noen av figurtypene som tilbys på rapporteket og en beskrivelse av hvordan bestilling kan spesifiseres finner du her: [lenker til et regneark]

Bestilling

Hvis du ønsker å bestille Rapporteket for ditt register er første steg å ta kontakt med det Nasjonale Servicemiljøet ved Are Edvardsen (), alternativt . Servicemiljøet vil bistå registeret med videre bestilling.

For å kunne jobbe med et register, er det viktig at det finnes en detaljert variabeldokumentasjon av alle variable i registeret, at registeret kan formidle hva de ønsker å finne på Rapporteket for det aktuelle registeret (bestilling), Dette innebærer å spesifisere hvilke type figurer og tabeller man ønsker, samt hvilke variable som skal visualiseres.

Når det konkrete arbeidet starter, er det viktig at det er en faglig kontaktperson i registeret er tilgjengelig for spørsmål, avklaringer og diskusjon.

Vi vil være behjelpelige med å komme fram endelig utforming av figurer, tabeller og rapporter. Avhengig av hvordan man blir enige om å dele opparbeidet, vil hele eller deler av resultattjenesten vil komme i testversjon ei stund etter ”fysisk” oppstart. Det er da viktig at noen fra registeret aktivt bruker testversjon, setter seg inn i hvordan systemet fungerer, bruker dataene kritisk og kommer med tilbakemeldig på mulige feil og eventuelle misforståleser mht. funksjonalitet. Det er viktig å være klar over at statistikeren ikke har medisinsk kompetanse og følgelig ikke har noe grunnlag for å vurdere om et resultat ser vettig ut.

Kostnader

Utvikling av innhold vil fortrinnsvis utføres av en statistiker i Servicemiljøet eller hos registeret og således ikke kreve ekstra kostnader i form av penger. Men ikke undervurder at det kreves kostnader i form av tid og engasjement fra registeret. Slike kostnader vil avhenge av registerets kompleksitet og hvor omfattende resultattjeneste man ønsker.

Når Rapporteket settes i produksjon, påløper det en fast årlig driftsutgift til Norsk Helsenett.