Hvorfor trenger mitt register Rapporteket?

For å få tilgang til kontinuerlig oppdaterte resultater, potensielt for alle variable. Når man bruker tid på å registrere data, er det viktig å kunne få noe tilbake i form av oppdaterte resultater. Alle avdelinger som registrerer vil kunne gå inn på Rapporteket å se på sine resultater. Registeret definerer selv hva det skal være mulighet for å se på sitt Rapportek og hvem som skal ha det. Man kan også velge å vise ulike deler av Rapporteket til personer med ulike roller. Gjennom Rapporteket kan hver registrerende avdeling se egne resultater og sammenligne med resten av landet. På denne måten kan man også lære av hverandres erfaringer.

Trenger jeg Rapporteket når jeg har Resultatportalen?

Ja. På Resultatportalen er det anonymiserte data som ligger til grunn for visningene og det er i hovedsak resultater fra kvalitetsindikatorer som vises. På Rapporteket kan man i prinsippet lage resultater for alle variable og vise de resultatene man ønsker. Data i Resultatportalen oppdateres så ofte man ønsker, men det skjer per i dag, manuelt. Data i Rapporteket oppdateres daglig.

Hva kan Rapporteket levere?

  • Figurer og tabeller, samt nedlasting av disse
  • Dashboard
  • Pre-definerte rapporter (ferdige dokumenter med oppdaterte resultater).
  • Regelmessig (automatisk) utsending av rapporter.

Er Rapporteket bare for QReg-registre?

Nei.

Hvordan går jeg fram for å få Rapporteket?

Kontakte Are Edvardsen (). Videre prosess blir å avklare hvem som skal utvikle innhold på Rapporteket for registeret. Fortrinnsvis er dette statistiker i egen region eller i registeret.

Hvordan får man på plass dataoverføring til Rapporteket

Har man Qreg er per i dag dataoverføring lett å få til. For MRS-registre er det en midlertidig løsning på plass. Fra andre innregistreringsløsninger (e-Reg) er det så langt ikke gjort dataoverføring, men ikke la det hindre deg i å ta kontakt! Det skal være mulig å få Rapporteket uansett hvilken innregistreringsløsning du har.

Hvor mye arbeid/tid/ressurser vil det kreve fra registeret for å få på plass Rapporteket?

Det kommer an på hvor mye man ønsker å vise på Rapporteket og hvor komplekst registeret er. Jo mer innhold og jo høyere kompleksitet, desto mer tid og involvering krever dette fra registeret. Spesifikt kan nevnes at hver gang man gjør ei oppdatering/endring av sin innregistreringsløsning, vil det kreves at man har en grundig sjekk av resultater på Rapporteket siden endringene i de aller fleste tilfeller, krever tilpasning av koden på Rapporteket.